Mười năm một lần, Hoa Kỳ phải thực hiện tổng điều tra toàn quốc để tính số dân sống ở mỗi tiểu bang

[[ note: the deadline to fill out the 2020 census has now passed

The information on this page has been archived ]]

 

Cuộc điều tra dân số năm 2020 có nhiều tác động quan trọng tới Maryland.

 Cuộc điều tra dân số:

Hoàn thành mẫu điều tra dân số của quý vị sẽ đảm bảo các gia đình, hàng xóm và cộng đồng Maryland nhận được sự hỗ trợ mà họ cần để sinh sống, làm việc, vui chơi và phát triển

Quan trọng

Dữ liệu điều tra dân số sẽ là cơ sở để xác định mức tài trợ của liên bang cho các chương trình như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (SNAP/WIC), Medicaid

Đơn giản

Có thể điền mẫu điều tra dân số bằng ba cách – qua bưu điện, điện thoại hoặc trực tuyến.

An toàn

Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ phải bảo mật mọi thông tin, bao gồm tình trạng công dân, thu nhập và các dữ liệu nhạy cảm khác của cư dân.

Don’t forget to fill out your 2020 census form!
Email info@vasusa.org for more information or assistance.

This Project has been financed in part with State funds from Maryland’s 2020 Census Grant Program. Project content or opinions do not necessarily reflect the views or policies of the State of Maryland or any of its instrumentalities.