CỘNG ĐỒNG​ và ĐỐI TÁC

Vietnamese American Services Dedicated & Passionate Outreach Workers

VAS cam kết mang đến chất lượng, các dịch vụ tiện ích nhằm kết nối cộng đồng với mọi nguồn lực sẵn có để nâng cao mức sống của họ.


Nhóm của chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng Việt Nam, cũng như liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Sức mạnh và tính độc đáo của tổ chức của chúng tôi là khả năng tiếp cận cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi là những nhân viên tiếp cận cộng đồng tận tâm và đam mê, những người luôn quan tâm và nâng cao nhận thức về các nguồn lực khác nhau dành cho cộng đồng Việt Nam.’

Vietnamese American Services Collaborations and Partnerships

VAS hợp tác với các nhà cung cấp muốn mở rộng dịch vụ đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhưng không có sự kết nối hoặc hiểu biết cần thiết về cộng đồng. Các quan hệ đối tác của chúng tôi bao gồm Maryland Health Connection, Adventist Healthcare, Mobilemed, HIF, v.v.!

Chúng tôi cũng có mối quan hệ vững chắc với các nhóm cộng đồng Việt Nam bao gồm Các cao niên người Mỹ gốc Việt, Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Silver Spring, và nhiều hơn nữa.

VAS là một thành viên tích cực của Asian American Health Initiative (AAHI) ở Montgomery County, COA, và Asian and Pacific American Advisory Group (APAAG) ở Montgomery County.