Nhiệm vụ của chúng ta

         Sứ mệnh của VAS là phát triển quan hệ đối tác với các doanh nghiệp, trường học, cộng đồng tín ngưỡng và các tổ chức địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng Việt Nam cũng như hỗ trợ họ hòa nhập thành công vào xã hội Mỹ.
 
         VAS là tổ chức duy nhất trong khu vực tiếp cận với những người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong dân số việt nam thông qua tiếp cận cộng đồng.
         VAS đã phục vụ hàng nghìn khách hàng kể từ khi khai trương. Với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng, VAS đã lắng nghe những gì cộng đồng cần nhất và triển khai các chương trình giải quyết những nhu cầu này, từ tiếp cận chăm sóc sức khỏe đến liên kết cộng đồng

VAS cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau. Các chương trình chính của chúng tôi bao gồm:

1. Lớp tiếng Anh & Phát triển Kinh tế

2. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho Người cao niên và những người có nguy cơ

3. Thúc đẩy quyền tiếp cận các Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe

4. Tổ chức sự kiện cộng đồng

  • Dịch vụ tiếp cận– Dịch vụ tiếp cận tại nhà cho những người thiệt thòi nhất
  • Quan hệ đối tác– Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp, trường học, nhà thờ và tổ chức địa phương
  • Liên kết cộng đồng– Chúng tôi tạo điều kiện tổ chức các sự kiện thường xuyên để giúp những người khác tiếp cận dịch vụ
  • Trao quyền– Chúng tôi tập trung vào các chiến lược xây dựng năng lực và trao quyền
  •