Khai Thuế Miễn Phí

Chương trình Trợ Giúp Làm Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) giúp đỡ miễn phí về thuế cho những người có lợi tức từ $60,000 trở xuống, người tàn tật, người già và người đóng thuế không nói thành thục tiếng Anh và cần được trợ giúp để làm tờ khai thuế cho chính mình. Người tình nguyện được IRS chứng nhận sẽ giúp đỡ miễn phí để khai thuế lợi tức căn bản bằng cách nộp điện tử cho những người đủ điều kiện.

Vietnamese-American Services is a partnering VITA program preparing tax returns by appointments only between Mid-February until April 15. If you are interested in scheduling an appointment  please email info@vasusa.org.

*Chú ý: dịch vụ ở mỗi cơ sở có thể thay đổi tùy theo chứng nhận chuyên môn của người tình nguyện về luật thuế đòi hỏi để khai thuế cho quý vị.

If you would like more information on the VITA program please visit the IRS website via this link.

Trước khi đi tới cơ sở VITA hoặc TCE

  • Thân giấy tờ có dán hình
  • Thẻ An Sinh Xã Hội có hiệu lực của người đóng thuế, người phối hợp và người thuộc quyền / (Số nhận dạng người nộp thuế cá nhân, hay ITIN)
  • Ngày tháng năm sinh của người quản lý, quyền phụ và thuộc quyền trong tờ khai thuế
  • A khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua (nếu có)
  • (Các) Tờ khai tiền lương và lợi tức, Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, 1098-T, 1099-MISC from mọi hãng
  • Muốn nộp theo dạng điện tử trên cương vị Kết hôn và Khai thuế Chung, cả hai người phối hợp phải có mặt để ký tên vào các mẫu biểu
  • Tổng số tiền trả cho thiết lập ban ngày, Mã số của người thực hiện công việc thiết kế ban ngày
  • Đơn mẫu 1095-A, B or C, Bản Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chặng
  • Chuyển số và ngân hàng số mục để ký thác trực tiếp

Disclaimer:
There are some situation that are outside of our scope of filing. Email us at info@vasusa.org for more information